WMO: Wat en hoe bij het ‘keukentafelgesprek’

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning van kracht (WMO). Het uitgangspunt is dat zorg en ondersteuning zo veel mogelijk dichtbij de mensen worden georganiseerd. Daarbij wordt eerst geleken naar wat mensen en het netwerk om hen heen zelf kunnen doen voordat aanvullende professionele ondersteuning in beeld komt (eigen kracht).

Hulpvraag: Eerst melden

Als iemand behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning dan moet dat gemeld worden. Dit kan bijvoorbeeld bij Vraagwijzer bij u in de buurt. Een melding kan overigens ook door bijvoorbeeld een kind of de huisarts van de betrokkene worden gedaan. Een melding is nog geen aanvraag voor een maatwerkvoorziening zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of opvang.

Een aanvraag hiervoor kan pas gedaan worden als onderzoek is verricht door de ambtenaar die de melding ontvangen heeft. De ambtenaar zal onderzoeken of ondersteuning via de WMO nodig is of niet. De termijn voor het onderzoek is 6 weken.

Tijdens het onderzoek vindt het keukentafelgesprek plaats. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en eventueel ook een ondersteuningsplan. Met het ondertekenen van het ondersteuningsplan wordt dan de aanvraag voor een voorziening ingediend. De termijn voor het beslissen op die aanvraag bedraagt 2 weken.

Als u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening wilt indienen dan moet u goed opletten of dat naar aanleiding van het gesprek ook gebeurt.

Het keukentafelgesprek is in de WMO dus een belangrijk moment. Het is dan ook zinvol om het gesprek goed voor te bereiden. Het is bijvoorbeeld handig om het gesprek samen met iemand te doen die u goed kent. Zorgbelang Zuid Holland heeft een folder gemaakt met tips voor bij het voeren van een keukentafelgesprek (zie: www. zorgbelang-zuidholland.nl).

Als na het gesprek een aanvraag voor een maatwerkvoorziening wordt ingediend dan vult de ambtenaar ook een zelfredzaamheidsmatrix in. Aan de hand daarvan wordt gekeken op welke leefdomeinen het nodig is om ondersteuning te verlenen.

De inhoud van deze matrix is dus belangrijk bij het bepalen waarvoor wel of geen ondersteuning verleend wordt. Derhalve is het verstandig om na te gaan of de matrix goed is ingevuld.

Aanvraag afgewezen of geen aanvraag ingediend. Wat dan?

Als uw aanvraag wordt afgewezen dan is dat een besluit waartegen u binnen 6 weken bezwaar kunt maken. Als de gemeente na het keukentafelgesprek vindt dat er geen aanvraag voor een voorziening hoeft te worden ingediend, omdat er andere oplossingen mogelijk zijn terwijl u het daar niet mee eens bent dan is dat ook reden om actie te ondernemen. Een brief van de gemeente waarin dat staat kan ook een besluit zijn waartegen bezwaar gemaakt kan worden.

De nieuwe werkwijze in de WMO betekent dat u goed op moet letten wat er na de melding gebeurt, of het onderzoek door de gemeente verloopt zoals u dat wilt en of er ook daadwerkelijk  een aanvraag wordt ingediend voor een maatwerkvoorziening. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u dat bespreken met bijvoorbeeld uw maatschappelijk werker of met een advocaat.

Mark Hüsen