Het nieuwe ontslagrecht

Men vraagt ons weleens waarom wij geen artikelen over het nieuwe ontslagrecht op de website hebben geplaatst. Hier volgt het antwoord.

Er is op 1 januari en 1 juli 2015 veel veranderd in het arbeidsrecht, vooral in het ontslagrecht. Onze advocaten hebben deze ontwikkelingen op de voet gevolgd en hebben zich het nieuwe recht eigen gemaakt. Zij kunnen u daarom goed adviseren en zo nodig bijstaan in een procedure. Wilt u algemene informatie over de wijzigingen, dan is hierover al voldoende informatie te vinden. Kijkt u bijvoorbeeld op onderstaande websites:

Wilt u persoonlijk advies of bijstand, neem dan contact met ons op.
Marieke Hartkoorn, Ton Rhijnsburger, Rogier Scheltes

Gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad voor de hoogte van kinderalimentatie

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen van het hof Den Haag geantwoord dat het kindgebonden budget niet in mindering gebracht moet worden op de behoefte van een kind, maar in zijn geheel  in aanmerking moet worden genomen bij de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt (zie: ECLI:NL:HR:2015:3011). Daarbij dient volgens de Hoge Raad geen onderscheid gemaakt te worden tussen de sinds 1 januari 2015 bestaande alleenstaande ouderkop en de rest van het kindgebonden budget.

Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt uitgelegd wat de gevolgen van deze uitspraak voor de hoogte van de kinderalimentatie kunnen zijn. Hierbij is het kindgebonden budget opgeteld bij het netto inkomen van de ouder die het ontvangt, maar andere manieren om het kindgebonden budget in de draagkracht te betrekken zijn eventueel ook mogelijk.

Ouders A en B hebben 1 kind. Het kind woont bij alleenstaand ouder B. De behoefte van het kind  is 350 euro per maand. De zorgkorting van 15% voor ouder A bedraagt  52,50.

Het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande ouderkop, is 300 euro per maand.

Het netto besteedbaar inkomen van ouder A is 1.700 euro per maand.

Het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder B  is 1.400 euro per maand.

Draagkracht op grond van de draagkrachttabel voor ouder A: 208 euro .

Draagkracht ouder B:  110 euro.

  1. Alimentatie o.g.v. de regels die vanaf 1 januari 2015 golden:

Eigen aandeel  van de ouders  is 50 euro (350 – 300). Gezamenlijke  draagkracht is 318 euro.

Alimentatie ouder A:  208/318 x 50 – 52,5 zorgkorting = alimentatie is 0 euro.

  1. Alimentatie o.g.v. de uitspraak van de Hoge Raad:

Inkomen ouder A  1.700 euro.  Draagkracht ouder A: 208 euro.

Inkomen  ouder B  1.700 (1.400 + 300) euro.  Draagkracht ouder B: 208 euro.

Gezamenlijke draagkracht  416 euro.

Alimentatie ouder A: 208/416 x 350 – 52,5 zorgkorting = 122,50 euro.

Dit voorbeeld laat zien dat de uitkomst aanmerkelijk kan verschillen.

Terugwerkende kracht?

Deze uitspraak heeft in principe alleen gevolgen voor lopende en nog te starten procedures. Kinderalimentatie die reeds  juridisch vaststaat wordt er niet direct door getroffen.  De uitspraak van de Hoge Raad is met name van belang als u door de introductie van de alleenstaande ouderkop na 1 januari 2015 eerst had afgezien van het indienen van een alimentatieverzoek, als er nog een procedure loopt  of als u nog in hoger beroep kunt gaan tegen een beschikking van de rechtbank (beroepstermijn is 3 maanden).

Als u concrete vragen heeft over de gevolgen van deze uitspraak voor de hoogte van de door u te betalen kinderalimentatie of voor uw eventuele  aanspraak op kinderalimentatie dan kunt u op vrijdagmiddag tussen 13.00 – 15.00 uur ons wekelijks spreekuur bezoeken of contact opnemen met een advocaat van de sectie familierecht.

 

Rotterdam doet weer eens stiekem (III)

In het dossier ‘Sociale Dienst’ van De Monitor, wordt aandacht besteed aan de kosten, de doelmatigheid en de resultaten van het project ‘Werk Loont’ van de gemeente Rotterdam. Onze collega Ton Rhijnsburger en zijn cliënt Pieter Wondergem spelen hierin een belangrijke rol. In de aflevering van 11 oktober 2015 kunt u onder andere zien hoe de Gemeente Rotterdam met het project Werk Loont en haar bijstandsgerechtigde inwoners omgaat.

Zie ook onze eerder berichten hierover van 4 augustus 2015 en 3 september 2015.

Ervaart u dezelfde (of andere) problemen, neem dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.

 

 

 

 

Gevolgen van het nieuwe sociale zekerheidsverdrag Nederland – Marokko

Op 29 september heeft minister Asscher bekend gemaakt dat Nederland en Marokko overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van het verdrag dat de export van sociale zekerheidsuitkeringen van Nederland naar Marokko regelt. Opzegging van het verdrag is daardoor van de baan. Via deze link kunt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer lezen.

Wat betekent dit in de praktijk voor mensen die in Marokko een Nederlandse uitkering ontvangen?

Voor uitkeringen die voor 1 januari 2016 zijn toegekend verandert er volgens de minister niets. Vanaf 1 januari 2016 zullen echter de ANW uitkering, de WGA vervolguitkering en de toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor nieuwe gerechtigden worden aangepast aan het prijspeil in Marokko (woonlandbeginsel). Dit zal stapsgewijs plaatsvinden met een korting van 10% per jaar totdat in 2019 een korting van 40% is bereikt. Dat betekent dat bijvoorbeeld iemand die in 2016 recht krijgt op een uitkering een hoger bedrag zal ontvangen dan iemand die pas in 2017 recht krijgt op een uitkering.

Voor de ANW en de WGA-vervolguitkering geldt overigens dat de korting weer ophoudt zodra het associatieverdrag tussen de EU en Marokko in werking treedt. De minister verwacht dat dit in de loop van 2016 gaat gebeuren.

Kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag zal vanaf 2016 stapsgewijs verlaagd worden.

Kinderen geboren in 2016 10%

Kinderen geboren in 2017. 20%

Kinderen geboren in 2018 30%

Kinderen geboren in 2019 en 2020 40%

Vanaf 1 januari 2021 zal er geen recht op kinderbijslag in Marokko meer ontstaan, maar eerder ontstane aanspraken blijven bestaan tot het kind 18 jaar is.

Na de inwerkingtreding van het associatieverdrag EU – Marokko heeft het verdrag tussen Nederland en Marokko volgens de minister alleen nog gevolgen voor de Toeslag op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en voor de kinderbijslag.

De exacte tekst van het verdrag  moet nog bekend gemaakt worden en vervolgens zullen het UWV en  de SVB op grond daarvan besluiten gaan nemen. Als u naar aanleiding van een brief van het UWV of de SVB concrete vragen heeft over de gevolgen van het verdrag voor de hoogte van uw uitkering dan kunt u hiervoor op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur ons wekelijks spreekuur bezoeken of contact opnemen met een advocaat van de sectie sociale zekerheidsrecht.

Einde storing

De internetstoring waar ons kantoor sinds zondag 27 september jl. mee kampte is verholpen. U kunt ons weer per e-mail bereiken en ook de website is weer bereikbaar.
De tijdens de storing aan ons verstuurde e-mails zijn niet aangekomen. U hebt hier mogelijk geen foutmelding van ontvangen. Hebt u geen reactie op uw e-mail ontvangen, dan is het raadzaam deze nogmaals te sturen en/of telefonisch contact met de geadresseerde op te nemen. We staan u, net als altijd, graag te woord.