Samenwerking tussen advocaat en hulpverlening is belangrijk!

Samenwerking tussen advocaat en hulpverleningsinstanties is van groot belang en kan een zaak soms de juiste kant op doen slaan. Een cliënt kan bij een laag inkomen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen, waardoor een advocaat ingezet kan worden. De subsidie heeft echter alleen betrekking op juridische werkzaamheden, maar niet op overige werkzaamheden zoals het indienen van een aanvraag voor een uitkering of het bijwonen van een gesprek met de gemeente. Die “overige werkzaamheden” zijn soms echter net zo belangrijk. Uit de volgende zaak blijkt dat samenwerking tussen advocaat en hulpverleners  helpt  om een zaak tot een goed eind te brengen.

In september 2017 vroeg een mevrouw bij Centraal Onthaal opvang aan voor haarzelf en haar minderjarige  kind. De gemeente Rotterdam wijst haar verzoek af, omdat haar familie elders woont en ze met  economische motieven naar Nederland zou zijn gekomen.  De gemeente adviseert bijzondere bijstand aan te vragen voor de terugreis naar haar plaats van herkomst!  Het wijkteam dat deze mevrouw bijstond lukte het niet om alsnog opvang voor haar te regelen, zodat voor moeder en kind  een zwervend bestaan dreigde. Daardoor was een juridische procedure noodzakelijk en is een advocaat van ons kantoor ingeschakeld.

Namens de moeder maakt de advocaat bezwaar tegen de afwijzingsbeslissing en wordt ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de bestuursrechter.  De rechter bepaalt dat sprake is van een noodsituatie waarin de gemeente direct  tijdelijke opvang moet verlenen en ook aanvullend onderzoek moet doen (zaak: ROT 17/6629 WMO15).  De acute nood was daarmee gelenigd, maar de kous was nog niet af. Op grond van het aanvullend onderzoek dat de gemeente moest verrichten kon het verzoek om opvang immers alsnog worden afgewezen.

Het aanvullend onderzoek bestond onder andere uit een tweede huisbezoek door de gemeente. Na dit huisbezoek driegde opnieuw een afwijzing, maar door de inzet van het wijkteam en de gesprekken die met de gemeente zijn gevoerd, zijn moeder en kind alsnog toegelaten tot de opvang. Het bezwaar is daardoor direct gegrond verklaard zodat een hoorzitting niet meer nodig was.

In een zaak als deze waarbij een positieve uitkomst voor de klant niet bij voorbaat vaststaat, is een goede samenwerking tussen advocaat en hulpverlening,  waarbij ieder zich vanuit z’n specialisme inzet belangrijk. Het heeft in deze zaak zonder meer bijgedragen aan een goede afloop.

Ons kantoor acht een goede samenwerking met begeleiders en hulpverleners van klanten van groot belang. Hierdoor kunnen in een vroeg stadium procedures nog worden voorkomen. Begeleiders kunnen dan ook altijd telefonisch of per e-mail kort vragen stellen aan een advocaat of met de klant op vrijdagmiddag het spreekuur te bezoeken. Samen zoeken we dan naar een oplossing!