Algemene voorwaarden Advokatenkollektief Rotterdam 

Toepasselijkheid voorwaarden

Advokatenkollektief Rotterdam B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24126231. Advokatenkollektief Rotterdam of AKR zijn namen waaronder alle advocaten die gevestigd zijn op de Crooswijksesingel 34 te Rotterdam, juridische bijstand verlenen.

Met “AKR” wordt in deze voorwaarden bedoeld de afzonderlijke advocaten die werkzaam zijn op de Crooswijksesingel 34 te Rotterdam, het kantoor van Advokatenkollektief Rotterdam B.V.

Strijdige bepalingen

Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten behalve de algemene voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.

Als de opdrachtbevestiging van de advocaat aan opdrachtgever strijdig blijkt met bepalingen in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 

Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden.

De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn, als opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem kenbaar zijn gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 

Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en AKR is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Voor alle geschillen met AKR is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd.

Opdracht

Uitvoering

Alle opdrachten van de cliënt (opdrachtgever) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat van AKR aan wie de opdracht is gegeven, behalve noodzakelijke of overeengekomen inschakeling van derden, zoals waarneming bij afwezigheid.

Uitvoering van werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van opdrachtgever; derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

AKR kan bij uitvoering van de opdracht derden inschakelen. De keuze van de door AKR in te schakelen derden zal zorgvuldig gebeuren.

Opdrachtgever stemt ermee in dat een aan AKR gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

Beëindiging opdracht

AKR of opdrachtgever kan op elk moment de opdrachtovereenkomst opzeggen.

Als AKR de opdrachtovereenkomst opzegt, zal het de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en voorkomen dat daardoor onherstelbare negatieve gevolgen voor opdrachtgever ontstaan.

Verwerking persoonsgegevens

AKR respecteert persoonsgegevens van opdrachtgever en derden. AKR slaat de voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke persoonsgegevens op in een beveiligd informatiesysteem.

Na archivering van het dossier worden deze persoonsgegevens ten minste vijf jaren bewaard.

Opdrachtgever kan in die periode verzoeken de gegevens eerder van het systeem en uit het archief te verwijderen.

Archivering dossier

Na beëindiging van de opdrachtovereenkomst wordt het dossier ten minste vijf jaren in het archief bewaard en daarna vernietigd.

Opdrachtgever kan in die periode verzoeken om het dossier aan hem ter beschikking te stellen en AKR kan daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Verplichting opdrachtgever

Identificatieplicht

Voor opdrachtgever geldt een identificatieplicht met een geldig legitimatiebewijs.

AKR maakt geen kopie, maar is verplicht het nummer van het identificatiebewijs te noteren.

Declaraties

Opdrachtgever moet declaraties van AKR binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

Als na verloop van deze termijn opdrachtgever niet volledig heeft betaald, is hij in verzuim.

AKR is gerechtigd na verzending van een schriftelijke aanmaning wettelijke rente over het openstaande saldo aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Als na de in de schriftelijke aanmaning genoemde termijn niet volledig is betaald, is AKR gerechtigd opdrachtgever incassokosten in rekening te brengen volgens de regels van artikel 6:96 BW.

Tenzij opdrachtgever daartegen schriftelijk bezwaar maakt, is AKR gerechtigd voor opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met bedragen die opdrachtgever aan AKR verschuldigd is.

AKR heeft geen rekening voor derdengelden beschikbaar.

Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand

Opdrachtgever is verplicht, gevraagd en ongevraagd, tijdig aan AKR informatie te verstrekken die van belang kan zijn om het recht op gefinancierde rechtsbijstand vast te stellen, om de gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen, om de aanvraag aan te vullen, om de omvang van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen of om het recht op in debet stellen van ambtshandelingen en/of proceskosten te kunnen vaststellen.

Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is toegekend, draagt opdrachtgever een eventueel recht op proceskostenvergoeding (vergoeding voor de kosten van de advocaat) over aan de advocaat. 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

De RvR controleert bij de gemeente van inschrijving de persoonsgegevens en het burgerservicenummer (BSN) van opdrachtgever. Als er sprake is van een vreemdelingennummer, controleert de RvR bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer.

De RvR verzoekt de belastingdienst met behulp van het BSN van opdrachtgever om de gegevens van inkomen en vermogen en die van de eventuele partner. Deze gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de RvR.

Het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de gefinancierde rechtsbijstand en tot strafvervolging.

De verstrekte toevoeging kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als door de rechtsbijstand 50% of meer van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen als resultaat is behaald. Deze resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken.

De RvR neemt een voorlopige beslissing als het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld door de belastingdienst. Nadat de belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de RvR een definitieve beslissing. De eigen bijdrage kan daarmee lager of hoger uitvallen dan de voorlopige beslissing of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan vervallen.

AKR aanvaardt geen aansprakelijkheid als de gefinancierde rechtsbijstand door de RvR niet wordt verleend of wordt ingetrokken. In dat geval is opdrachtgever over alle werkzaamheden van AKR het honorarium verschuldigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Honorarium en kosten

Honorarium

Als opdrachtgever niet (meer) in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal AKR voor uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Als geen honorarium is overeengekomen, brengt AKR een redelijk honorarium aan opdrachtgever in rekening. Dit honorarium is gebaseerd op het ten tijde van de opdrachtovereenkomst geldende tarief per uur en/of andere prijsbepalende factoren.

Als na de datum van de opdrachtovereenkomst één of meer van deze prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, ook al gebeurt dit door voorzienbare omstandigheden, kan AKR het overeengekomen honorarium wijzigen, nadat aan opdrachtgever hiervan mededeling is gedaan.

Kosten

Opdrachtgever is aan AKR alle kosten verschuldigd, die in het kader van noodzakelijke of overeengekomen uitvoering van de opdracht door AKR aan derden zijn betaald, zoals deurwaarderskosten, griffierecht, leges, uittrekselkosten. 

Voorschotbetaling

AKR kan als voorwaarde voor aanvaarding van een opdracht zekerheid van betaling door opdrachtgever te verlangen in de vorm van te storten voorschotten voor het door AKR in rekening te brengen honorarium en/of kosten. Daarnaast kan AKR als voorschot op de einddeclaratie betaling van periodiek toegezonden voorschotdeclaraties verlangen.

Beperking aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid advocaten

Alle advocaten bij Advokatenkollektief Rotterdam werken voor eigen rekening en risico. Advokatenkollektief Rotterdam B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door het handelen of nalaten van advocaten die onder de namen Advokatenkollektief Rotterdam of AKR werken.

Vervaltermijn

Vorderingen tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd met de schade en de eventuele aansprakelijkheid van AKR voor die schade. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met uitvoering van een opdracht, is beperkt tot directe schade voor het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de door AKR gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek wordt aan opdrachtgever een afschrift van de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering toegezonden.

Honorarium

Als geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van AKR beperkt tot het bedrag van het door AKR in rekening gebrachte honorarium. 

Gefinancierde rechtsbijstand

Als geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is in geval van gefinancierde rechtsbijstand de aansprakelijkheid van AKR beperkt tot het bedrag dat de RvR aan AKR heeft uitbetaald, vermeerderd met de eigen bijdrage voor zover die eigen bijdrage door AKR is ontvangen. 

Derden

Aansprakelijkheid van AKR voor tekortkomingen of fouten van door AKR ingeschakelde derden is uitgesloten.

Klachten en geschillenregeling

Interne klachtenregeling

AKR heeft een interne klachtenregeling en een klachtenfunctionaris aan wie een schriftelijke klacht kan worden gericht door toezending van een brief met de klacht aan het adres van AKR ter attentie van de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie Advocatuur

AKR is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Die behandelt klachten van consumenten tegen advocaten, zoals onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening en klachten over de hoogte van de rekening. De geschillenregeling bij de Geschillencommissie Advocatuur laat onverlet het recht van AKR als eisende partij een geschil voor de bevoegde rechter te brengen.

Orde van advocaten

Alle advocaten van AKR zijn verplicht aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De deken van de raad van de orde in Rotterdam houdt toezicht op de advocaten in Rotterdam. De deken behandelt ook klachten over advocaten.