ALGEMENE VOORWAARDEN – Advokatenkollektief Rotterdam B.V.

 1. Rechtsvorm AKR

Advokatenkollektief Rotterdam B.V. (het AKR) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24126231.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn ook gemaakt voor de vennoten van de besloten vennootschap en voor de personen die voor het AKR werkzaam zijn.
De artikelen 404, 407 en 409 van Boek 7 BW en alle andere wetsartikelen die een persoonlijke verplichting zouden scheppen, blijven voor het AKR en de daaraan verbonden personen buiten toepassing. Dit betekent dat een opdracht die is gericht tot een aan het AKR verbonden persoon, geacht wordt aan het AKR te zijn verstrekt. De betreffende persoon is niet gehouden de werkzaamheden zelf te verrichten en aanvaardt voor de uitvoering van de opdracht geen persoonlijke aansprakelijkheid.

Strijdige bepalingen

Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten behoudens de algemene voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van het AKR.
Als de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever strijdig blijkt met bepalingen in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Wijziging voorwaarden

Het AKR kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn als de opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn kenbaar gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en het AKR is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Voor alle geschillen met het AKR is de rechtbank Rotterdam bevoegd.

3. Geschillenregeling

Het AKR is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, die klachten van consumenten tegen advocaten behandelt, zoals onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening en klachten over de hoogte van de rekening. De geschillenregeling bij de Geschillencommissie Advocatuur laat onverlet de bevoegdheid van het AKR op elk tijdstip als eisende partij een geschil voor de bevoegde rechter te brengen.

4. Opdracht

Uitvoering
Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het AKR, behoudens de noodzakelijke of overeengekomen inschakeling van derden. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
De uitvoering van de werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever; derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Inschakeling derden
Het AKR is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door het AKR in te schakelen derden zal zorgvuldig gebeuren.

Beëindiging opdracht
Het AKR of de opdrachtgever kan op ieder moment de opdrachtovereenkomst opzeggen. Als het AKR de opdrachtovereenkomst opzegt, zal het de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor waken dat daardoor onherstelbare negatieve gevolgen voor de opdrachtgever ontstaan.

Archivering dossier
Na beëindiging van de opdrachtovereenkomst wordt het dossier gearchiveerd en gedurende vijf jaar in een archief bewaard. De opdrachtgever kan in die periode verzoeken om het dossier aan hem ter beschikking te stellen. Het AKR kan daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

5. Verplichting opdrachtgever

Identificatieplicht
Voor de opdrachtgever geldt een identificatieplicht. Het AKR is verplicht het nummer van het identificatiebewijs te noteren.

Declaraties
De opdrachtgever moet declaraties van het AKR binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. Als na verloop van deze termijn de opdrachtgever niet volledig heeft betaald, is hij in verzuim. Het AKR zal na verzending van een schriftelijke aanmaning gerechtigd zijn wettelijke rente over het openstaande saldo aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Als na de in de schriftelijke aanmaning genoemde termijn niet volledig is betaald, is het AKR gerechtigd de opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens de regels van artikel 6:96 BW. Tenzij de opdrachtgever daartegen schriftelijk bezwaar maakt, is het AKR gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met bedragen die de opdrachtgever aan het AKR verschuldigd is.

Gefinancierde rechtsbijstand
De opdrachtgever is verplicht, gevraagd en ongevraagd, tijdig aan het AKR informatie te verstrekken die van belang kan zijn om het recht op gefinancierde rechtsbijstand vast te stellen, om de gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen, om de aanvraag aan te vullen, om de omvang van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen of om het recht op in debet stellen van ambtshandelingen en/of proceskosten te kunnen vaststellen.
Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is toegekend draagt de opdrachtgever een eventueel recht op proceskostenvergoeding (vergoeding voor de kosten van de advocaat) over aan de advocaat.

Raad voor Rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand verzoekt de Belastingdienst met behulp van het BSN om de gegevens van inkomen en vermogen en (indien van toepassing) die van de partner. De Raad voor Rechtsbijstand controleert bij de gemeente van inschrijving de persoonsgegevens en het BSN. Als er sprake is van een vreemdelingennummer, controleert de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer. De verstrekte gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand.
Het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de gefinancierde rechtsbijstand en tot strafvervolging. De verstrekte toevoeging kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als door de rechtsbijstand 50% of meer van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen als resultaat is behaald. Deze resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken.
De Raad voor Rechtsbijstand neemt een voorlopige beslissing als het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de Raad een definitieve beslissing. De eigen bijdrage kan daarmee lager of hoger uitvallen dan de voorlopige beslissing of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen te vervallen.
Het AKR aanvaardt geen aansprakelijkheid als de gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand niet wordt verleend of wordt ingetrokken. In dat geval is de opdrachtgever over alle werkzaamheden van het AKR het honorarium verschuldigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Honorarium
Als de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal het AKR voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Als geen honorarium is overeengekomen, brengt het AKR een redelijk honorarium aan de opdrachtgever in rekening. Het honorarium is gebaseerd op het ten tijde van de aanbieding geldende tarief per uur en/of andere prijsbepalende factoren. Als na de datum van de opdrachtovereenkomst één of meer van deze prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, ook al gebeurt dit door voorzienbare omstandigheden, is het AKR gerechtigd het overeengekomen honorarium te wijzigen.

Kosten
De opdrachtgever is aan het AKR alle kosten verschuldigd, die in het kader van de noodzakelijke of overeengekomen uitvoering van de opdracht door het AKR aan derden zijn betaald.

Voorschotbetaling
Het AKR behoudt zich het recht voor als voorwaarde voor de acceptatie van een opdracht zekerheid van betaling door de opdrachtgever te verlangen in de vorm van een te storten voorschot voor het door het AKR in rekening te brengen honorarium en/of kosten dan wel om het honorarium en/of kosten te verrekenen door het in rekening brengen van tussentijdse declaraties.

6. Beperking aansprakelijkheid

Vorderingen tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de eventuele aansprakelijkheid van het AKR voor die schade.

Aansprakelijkheidsverzekering
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de door het AKR gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een afschrift van de polisvoorwaarden toegezonden.

Honorarium
Als geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van het AKR beperkt tot het bedrag van het door het AKR in rekening gebrachte honorarium.

Gefinancierde rechtsbijstand
Als geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt is in geval van gefinancierde rechtsbijstand de aansprakelijkheid van het AKR beperkt tot het bedrag dat de Raad voor Rechtsbijstand aan het AKR heeft uitbetaald, vermeerderd met de eigen bijdrage voorzover die eigen bijdrage door het AKR is ontvangen.

Derden
Aansprakelijkheid van het AKR voor tekortkomingen van door het AKR ingeschakelde derden is uitgesloten.