Artikelen van Mark Hüsen

Is het pgb van de gemeente voldoende voor uw thuishulp?

Als iemand van de gemeente een pgb krijgt op grond van de WMO  dan moet de gemeente ook beoordelen of met het pgb de benodigde zorg kan worden ingekocht. Als de zorg wordt geïndiceerd in uren , dan is met behulp van het uurtarief dat de gemeente hanteert  nog wel  na te gaan hoeveel hulp […]

Eerste uitspraken van de Centrale Raad over de Wajong 2015

De Centrale Raad van Beroep heeft eerste uitspraken gedaan over de Wajong 2015 (ECLI:NL:CRVB:2018:1941,  ECLI:NL:CRVB:2018:1018 en ECLI:NL:CRVB:2018:1953). Wat valt daarin op? De Centrale Raad heeft in deze uitspraken eerste oordelen gegeven over de SMBA-methode en het Compendium Participatiewet  die  het UWV heeft ontwikkeld om de Wajong 2015 uit te voeren. De SMBA methode wijkt af […]

Wajong 2015: Arbeidsvermogen, wat nu?

Nadat in 2015 de Participatiewet is ingevoerd heeft het UWV de herbeoordeling van de mensen die voor 2015 al Wajong ontvingen eind 2017 afgerond. Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer de motie Van Dijk (Kamerstuk 34352, 70) verworpen waarna de verlaging van de Wajong per 1 januari 2018 is doorgegaan. Resultaten:  120.000 van de […]

Kunnen ouders een Jeugdwet-pgb ontvangen voor hun kind?

Gemeenten in Zuid Holland Zuid beantwoordden deze vraag met “nee” en weigerden daarom automatisch een pgb-aanvraag op grond van de Jeugdwet voor zorg door een ouder. Het ingenomen standpunt luidt, dat zorg voor een kind tot de gebruikelijke zorg behoort die een ouder moet leveren. In de uitspraak van 1 februari 2018 oordeelt de rechtbank […]

Samenwerking tussen advocaat en hulpverlening is belangrijk!

Samenwerking tussen advocaat en hulpverleningsinstanties is van groot belang en kan een zaak soms de juiste kant op doen slaan. Een cliënt kan bij een laag inkomen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen, waardoor een advocaat ingezet kan worden. De subsidie heeft echter alleen betrekking op juridische werkzaamheden, maar niet op overige werkzaamheden zoals het indienen van een […]

Rutte III en het sociaal domein

Na een lange formatie is er weer een missionair kabinet. Met betrekking tot het sociaal domein stelt het regeerakkoord niet zulke ingrijpende wijzigingen voor zoals de WMO 2015 en de Participatiewet. Het nieuwe kabinet borduurt voort op de wijzigingen die het vorige kabinet heeft doorgevoerd. Op een aantal punten voegt men er nog wel wat […]

Wajong: Wie thuis afwast, heeft arbeidsvermogen? (deel II)

De Wajong 2015 is al weer ruim twee jaar van kracht en het UWV heeft de herbeoordeling van het zittend bestand op het al dan niet hebben van arbeidsvermogen bijna afgerond. Afronding herbeoordeling zittend bestand Het UWV gaat mensen van wie per 1 januari 2018 de uitkering wordt verlaagd van 75% naar 70% van het […]

Mag de gemeente het pgb maximeren?

Sinds 2015 verstrekken gemeenten pgb’s om zorg in te kopen in het kader van de WMO en de Jeugdwet. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding in het kader van het persoonlijk en sociaal functioneren of dagbesteding. Veel gemeenten hebben er ook voor gekozen om pgb’s  aan een maximumbedrag per jaar te binden. Zo had het […]

Geen griffierecht in procedures over gemeentelijke schuldhulpverlening

Wie toegelaten wil worden tot de WSNP moet eerst proberen via de gemeente een minnelijk schuldsaneringstraject te realiseren. In Rotterdam gaat dat via de Kredietbank Rotterdam.  Dit minnelijk traject is sinds 2012 geregeld in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).  Als de gemeente een minnelijk traject weigert of tussentijds beëindigt dan kan hiertegen bezwaar worden gemaakt […]

Eerste uitspraak CRvB over jeugdhulp o.g.v. Jeugdwet 2015

Tegelijkertijd met de nieuwe WMO trad in 2015 ook de nieuwe Jeugdwet in werking.  In mei 2016 had de Centrale Raad al eerste uitspraken gedaan over de WMO, zie hiervoor onze eerder nieuwsberichten. Kort samengevat had de Centrale Raad daarin geoordeeld dat de gemeente bij de beoordeling van een aanvraag voor een maatwerkvoorziening op grond […]