Artikelen van Mark Hüsen

Beroeps- of bezwaartermijn tegen een besluit verlopen?

De Algemene wet bestuursrecht is duidelijk:  De bezwaar- en beroepstermijn bedraagt in beginsel zes weken (let op de uitzondering in de Ziektewet, want daarin is de bezwaartermijn soms korter!).  In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat iemand pas te laat een besluit onder ogen krijgt en de termijn versterken is. Welke juridische mogelijkheden […]

Wajong: Wie thuis zelf afwast, heeft arbeidsvermogen?

De nieuwe Wajong bestaat al weer 2 jaar. Het UWV is bezig met de herbeoordeling van de mensen die voor 2015 al recht op een Wajong- uitkering hadden en intussen zijn ook de eerste gerechtelijke uitspraken over de Wajong 2015 verschenen. De Wajong 2015 gaat uit van een heel ander criterium dan voorheen.  Sinds 2015 […]

Het nieuwe WMO-beleid thuiszorg in Rotterdam blijft te onduidelijk.

In zijn brief van 7 oktober 2016 heeft wethouder De Jonge bericht hoe de gemeente Rotterdam omgaat met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke hulp. Zie ook ons eerdere bericht hierover. De wethouder had eerder aangekondigd dat de beleidsregels zouden worden geconcretiseerd, dat het leveringsplan van cliënt en zorgaanbieder zou worden […]

Centrale Raad van Beroep keurt de kostendelersnorm goed

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 november in een serie uitspraken geoordeeld dat de kostendelersnorm niet in strijd is met internationale verdragen (ECLI:NL:CRVB:2016: 3869-3881). Dat betekent dat de kostendelersnorm in beginsel ook geldt als een broer (2016:3875), een ouder (2016:3879 en 3873) of zorgbehoeftige mensen (2016:3872) bij de bijstandsgerechtigde inwonen. Op 3 november […]

Rotterdams indicatiebeleid blijft in strijd met de WMO 2015

Op 18 mei had de Centrale Raad van Beroep het Rotterdamse beleid om te indiceren op resultaatsgebieden buiten toepassing gelaten (zie NL:CRVB: 2016:1491 ). Hoewel die zaak nog speelde onder de oude WMO heeft wethouder De Jonge in een brief van 9 juni aanpassingen in het beleid aangekondigd om het Rotterdamse beleid in overeenstemming met […]

Gevolgen kabinetsplannen 2017 uitkeringsgerechtigden

Volgens de koopkrachtcijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  gaat iedereen er in 2017 op vooruit, maar waar bijvoorbeeld een alleenstaande met het minimumloon er 1.2% op vooruit gaat zal dat voor een alleenstaande  bijstandsgerechtigde maar 0.1% zijn. Kennelijk moet werken hoe dan ook lonen. Dat klinkt redelijk, maar in de afgelopen jaren […]

Schraalhans blijft keukenmeester…

Nieuwe verordening Individuele inkomenstoeslag van Rotterdam. Op 7 juli heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening individuele inkomenstoeslag vastgesteld. Kort samengevat staat hierin dat de Rotterdammer die gedurende 5 jaar een inkomen op maximaal 100% van het sociaal minimum heeft gehad recht heeft op een toeslag van € 50,00 per jaar. Dit is ongeacht de leefvorm […]

Rotterdams beleid inzake commerciële huurprijs kostendelersnorm onverbindend

De kostendelersnorm kent een aantal uitzonderingen. Een ervan is als een medebewoner een commerciële huurprijs betaalt. De wet omschrijft dat begrip echter verder niet. Gemeenten hebben daarom beleidsregels gemaakt waarin het begrip commerciële huurprijs wordt geïnterpreteerd. Rotterdam had de grens van wat een commerciële huurprijs is in 2015 gesteld op 20% van het netto minimumloon […]

De nieuwe individuele inkomenstoeslag…

… € 50 per jaar is schraal armoedebeleid! Burgemeester en wethouders hebben op 14 juni een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening individuele inkomenstoeslag toeslag (16bb4692). Kort gezegd komt het voorstel op het volgende neer: – € 50,-  toeslag per jaar voor de persoon of het gezin dat; – 5 jaar achtereen een inkomen heeft gehad […]