Individuele Inkomenstoeslag Rotterdam (vervolg)

Op 15 april 2016 heeft wethouder Struijvenberg in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 maart waarin de verordening individuele inkomenstoeslag onverbindend was verklaard. De gemeente Rotterdam is niet in hoger beroep gegaan en zal de verordening aanpassen. Het voorstel hiertoe zal naar verwachting in juni door de raad behandeld worden.

Dit houdt overigens niet in dat mensen nu automatisch recht hebben op individuele inkomenstoeslag. Mensen die een aanvraag indienen of ingediend hebben ontvangen een verdagingsbesluit waarin staat dat een beslissing genomen wordt zodra de nieuwe verordening van kracht is. Op grond van artikel 4:14 lid 3 Awb mag de gemeente een verdagingsbesluit nemen als het niet lukt om een besluit binnen 8 weken te nemen, maar in dat besluit moet wel een redelijke termijn worden genoemd waarbinnen de aanvrager het besluit wel tegemoet kan zien. Bovendien moet een verdagingsbesluit eigenlijk wel binnen de termijn van 8 weken genomen worden, zodat de beslistermijn strikt genomen niet met een verdagingsbesluit kan worden verlengd in die gevallen dat de aanvraag al meer dan 8 weken in behandeling is. Overigens kan de beslistermijn in dat geval wel worden verdaagd als de aanvrager het daarmee eens is. Als de aanvrager het daarmee niet eens is kan een ingebrekestelling worden verzonden, maar dan kan de gemeente nog wel een besluit nemen op grond van de oude verordening, ook al is deze onverbindend.  Tegen dat besluit  kan dan wel bezwaar gemaakt worden.

Het bovenstaande geldt niet voor mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen een afwijzing van individuele inkomenstoeslag. In die gevallen geldt natuurlijk wel de wettelijke termijn waarbinnen op bezwaar beslist moet worden. Ook procedures bij de rechtbank lopen nog  gewoon door.

Of mensen toch recht hebben op individuele inkomenstoeslag hangt uiteindelijk van de inhoud van de nieuwe verordening af. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u verder.