Is het sociale zekerheidsverdrag Nederland – Marokko van de baan?

In oktober 2015 hebben wij u bericht dat Nederland en Marokko overeenstemming hadden bereikt over een nieuw  sociale zekerheidsverdrag vanaf 2016.

In een brief van  15 december  2015 berichtte minister Asscher dat op het laatste moment de onderhandelingen tussen Nederland en Marokko toch zijn mislukt.  Hierdoor zullen er in ieder geval in 2016 nog geen wijzigingen van het bestaande verdrag in werking kunnen treden.

Het is momenteel nog onduidelijk wat de verdere gevolgen zullen zijn. Waarschijnlijk zal Nederland verder gaan met de behandeling van het wetsvoorstel tot opzegging van het verdrag (zie: kamerstukken 34052).  Dat voorstel was reeds in 2014 ingediend, maar de behandeling ervan was aangehouden na het bereiken van het principeakkoord. Als het verdrag opgezegd gaat worden zal dat waarschijnlijk per 1 januari 2017 zijn.

Een opzegging van het verdrag lijkt geen gevolgen te hebben voor de export van de uitkeringen op grond van de ZW, WIA, WAO, WAZ, TW, Anw en de AOW  die reeds op de dag voor de datum van buitenwerkingtreding van het verdrag plaatsvindt (zie:  34052, nr. 3. p.8).

Overigens is er ook nog een associatieverdrag tussen de EU en Marokko in voorbereiding dat de export van o.a. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als gevolg van bedrijfsongevallen en beroepsziekten regelt. Dat verdrag zal de gevolgen van een opzegging van het verdrag tussen Nederland en Marokko voor toekomstige uitkeringen weer deels ongedaan maken.

Als het tot een daadwerkelijke opzegging van het sociale zekerheidsverdrag komt dan lijken de gevolgen vooral te gelden voor de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget.  Bij een opzegging per 1 januari 2017 zal dat waarschijnlijk per 1 juli 2017 stoppen.

In de brief aan de Tweede Kamer laat de minister overigens  weten dat Nederland nog steeds open staat voor verder overleg.  Ik sluit dan ook niet uit dat tussen beide landen op een later moment alsnog overeenstemming wordt bereikt, omdat zowel Nederland als Marokko wel belang hebben bij een akkoord.